Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap OPAL Associates BV gevestigd te Wijchen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nr. 09154054.

Definities

Leverancier

OPAL Associates BV; verder aan te duiden als “DirectID - OPAL BV”

Cliënt:

iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie DirectID - OPAL BV onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst 

Overeenkomst:

iedere overeenkomst die tussen DirectID - OPAL BV en Cliënt tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Producten:

Hardware, Software en Supplies

Apparatuur:

de door of namens DirectID - OPAL BV geleverde Apparatuur en Randapparatuur en documentatie voor gebruik door Cliënt 

Software:

de door of namens DirectID - OPAL BV ter beschikking gestelde Software en Documentatie voor gebruik door Cliënt 

Supplies:

de door of namens DirectID - OPAL BV te leveren onderdelen voor gebruik met en verbruik van Apparatuur en/of Software 

Documentatie:

de door of namens DirectID - OPAL BV ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Apparatuur, Software en/of Supplies voor gebruik door Cliënt; 

Order:

iedere opdracht van Cliënt aan DirectID - OPAL BV

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen OPAL Associates BV verder aan te duiden als: “DirectID - OPAL BV”, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met DirectID - OPAL BV overeengekomen worden. 

1.2 Onder de “afnemers” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met DirectID - OPAL BV een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie DirectID - OPAL BV een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede dienst rechtsopvolgers.  

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.  

1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden DirectID - OPAL BVniet, tenzij deze schriftelijk door DirectID - OPAL BV zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat DirectID - OPAL BV een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van DirectID - OPAL BV niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat. 

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle door DirectID - OPAL BV gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welk vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.  

2.3 Door DirectID - OPAL BV verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.  

2.4 DirectID - OPAL BV behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen. 

Artikel 3 Opdracht

3.1 De afnemer is ten opzichte van DirectID - OPAL BV volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer. 

3.2 Bij het plaatsen van een opdracht bij DirectID - OPAL BV dient de afnemer zichzelf te identificeren en wordt de afnemer door DirectID - OPAL BV geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door DirectID - OPAL BV aan de afnemer wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam, klantnummer en andere vormen van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code (hierna genoemd "Klantidentificatie"). Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin de Klantidentificatie van de afnemer genoemd of gebruikt wordt, heeft een bindende waarde en wordt gezien als een door de afnemer ondertekende inkooporder. DirectID - OPAL BV kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. DirectID - OPAL BV is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn. 

3.3 DirectID - OPAL BV is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een afnemer. DirectID - OPAL BV is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De afnemer is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door DirectID - OPAL BV toegekende Klantidentificatie.  

3.4 In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan DirectID - OPAL BV schade lijdt, dient de afnemer DirectID - OPAL BV hiervoor schadeloos te stellen. De afnemer dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, DirectID - OPAL BV onmiddellijk nadat de afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat DirectID - OPAL BV een opdracht heeft bevestigd of nadat DirectID - OPAL BV met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen drie werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. 4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden DirectID - OPAL BV slechts voor zover zij door DirectID - OPAL BV schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro en exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd als ook exclusief kosten van verpakking en verzending. 

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is DirectID - OPAL BV gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor DirectID - OPAL BV al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 6 Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling vooraf te geschieden door storting of overmaking op een door DirectID - OPAL BV aangewezen bankrekening. 

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.  

6.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen. 

6.4 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft DirectID - OPAL BV, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan DirectID - OPAL BV verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 175,-. 

6.5 Indien DirectID - OPAL BV daartoe aanleiding ziet, kan DirectID - OPAL BV nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. 

6.6 Zolang DirectID - OPAL BV geen kredietlimiet op afnemer heeft ontvangen wordt alleen tegen vooruitbetaling van de factuur geleverd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom vanDirectID - OPAL BV totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan. 

7.2 De afnemer mist het recht de door DirectID - OPAL BV geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald. 

7.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met DirectID - OPAL BV, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is DirectID - OPAL BV gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van DirectID - OPAL BV tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

7.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden. 

7.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij DirectID - OPAL BV berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

7.6 Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van DirectID - OPAL BV

Artikel 8 Termijn en Levering

8.1 Alle door DirectID - OPAL BV genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan DirectID - OPAL BV bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. 

8.2 Overschrijding van de door DirectID - OPAL BV opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. 

8.3 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van DirectID - OPAL BV. In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft DirectID - OPAL BV het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen, onverkort het recht van DirectID - OPAL BV op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

8.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag DirectID - OPAL BV de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is DirectID - OPAL BV gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

8.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederente zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

8.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer. 

Artikel 9 Transport

9.1 DirectID - OPAL BV bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en degelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. DirectID - OPAL BV is slecht gehouden een (transport)verzekering af te sluiten. Indien en voorzover DirectID - OPAL BV zich daartoe schriftelijk heeft verbonden. 

Artikel 10 Reclame

10.1 De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door DirectID - OPAL BV slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan DirectID - OPAL BV kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. 

10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst. 

10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 

10.4 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van DirectID - OPAL BV. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 5 werkdagen voor de retouraanvraag. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. DirectID - OPAL BV behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien DirectID - OPAL BV toelaat dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van DirectID - OPAL BV aan de afnemer een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 5 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 5 dagen dienen de zaken bij het distributiecentrum van DirectID - OPAL BV te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de zaken moet het retournummer duidelijk vermeld worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel zaken die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van DirectID - OPAL BV, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer en heeft DirectID - OPAL BV het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen. 

Artikel 11 Herroepingsrecht

11.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van vijf (5) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonificeerde producten. 

11.2 De consumentkoper kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 10e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van DirectID - OPAL BV te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij consumentkoper. 

11.3 Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt DirectID - OPAL BV zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag. 

Artikel 12 Garantie

12.1 De garantie met betrekking tot de door DirectID - OPAL BV geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie. 

12.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken. 

12.3 DirectID - OPAL BV behoudt zich het recht voor om producten welke als defect teruggestuurd zijn te testen en aan de client op zijn kosten retour te zenden indien deze niet defect blijken te zijn.

12.4 Softwareproducten welke DirectID - OPAL BV levert zijn origineel zoals ze zijn. Garantie op software bestaat enkel uit bemiddeling met de leverancier om een gecorrigeerde versie te verstrekken. De garantietermijn op software bedraagt 90 dagen vanaf de leverdatum.

12.5 DirectID - OPAL BV is niet verantwoordelijk voor garantie op welke hierboven niet genoemd worden te weten: beschrijvingen, ontwerp, kwaliteitstevredenheid, gebruikshandleidingen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 DirectID - OPAL BV is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van DirectID - OPAL BV. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of- vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

13.2 DirectID - OPAL BV is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan DirectID - OPAL BV toerekenbare opzet of grove schuld. 

13.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door DirectID - OPAL BV geleverde goederen, is DirectID - OPAL BV niet aansprakelijk.

13.4 De afnemer vrijwaart DirectID - OPAL BV en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiele en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door DirectID - OPAL BV geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van DirectID - OPAL BV en/of door haar ingeschakelde derden. 

13.5 De aansprakelijkheid van DirectID - OPAL BV uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief btw. 

13.6 Eventuele aanspraken van afnemer dienen binnen acht werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij DirectID - OPAL BV te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn. 

Artikel 14 Contract

14.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:  

a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt; 

b. DirectID - OPAL BV goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakomingen zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;

c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;

d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; 

e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

14.2 DirectID - OPAL BV is in de 13.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist: 

a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of 

b. enig door de afnemer aan DirectID - OPAL BV verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of 

c. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen. 

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter naar de naar keuze van, OPAL Associates BV tenzij anders is overeengekomen. 

OPAL Associates BV
Postbus 6620
6503 GC Nijmegen

Bijsterhuizen 20-18a
6604 LJ Wijchen

Tel: 088 - 2353400
Fax: 088 - 2353401

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland nummer: 09154054
Rabobank Wijchen/Beuningen
Rekeningnummer/IBAN: NL09 RABO 0166 4123 17